เพชรเกษมเดินหน้าสู่ HA

        เนื่องด้วยโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 จะขอรับการตรวจ  HA  ขั้นที่ 2 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ได้จัดกิจกรรม petkasem 2 Road to HA เพื่อกำหนดทิศทางให้เป็นแนวทางเดียวกัน ในการเตรียมพร้อมเข้ารับการตรวจ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561