นพ. ธราธิป วนาวณิชย์กุล - ศัลยแพทย์ออร์โธฟิดิกส์ และแพทย์นิติเวช
การศึกษา
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2524
- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2527
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2534
ประวัติการทำงาน
- แพทย์ศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลกรุงธน 1 พ.ศ. 2533-2539
- แพทย์ศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลพระราม 2 พ.ศ. 2539-2545
- ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทเพชรเกษมการแพทย์ ตั้งแต่ พ.ศ.2545-ปัจจุบัน
- ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ตั้งแต่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2554 -2555
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลเพชรเกษม 2
ตรวจช่วง
จันทร์ – ศุกร์ (9.00 – 18.00 น.)