นพ.ทรงศักดิ์ กรสุทธิโสภณ - ศัลยแพทย์
การศึกษา
- แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรศัลยแพทย์ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- GI surgery Alfred hospital Melbourne Australia.
การศึกษาต่างประเทศ
.
ประวัติการทำงาน
.
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลเพชรเกษม2
ตรวจช่วง
เสาร์ (10.00 - 12.00 น.)