นพ.เอกชัย กาญจนาคาร - ศัลยแพทย์ประสาท
การศึกษา
- แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
- วุฒิบัตรศัลยกรรมประสาท ศิริราชพยาบาล
การศึกษาต่างประเทศ
.
ประวัติการทำงาน
- อาจารย์กายวิภาคศาสตร์ ศริราชพยาบาล
- อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- แพทย์ศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลราชวิถี
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลเพชรเกษม2
ตรวจช่วง
พุธ (10.00 – 12.00 น.)