นพ.พรชัย อัศวนิจกุลชัย - กุมารแพทย์
การศึกษา
- แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- วุฒิบัตรสูตินารีเวชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
การศึกษาต่างประเทศ
.
ประวัติการทำงาน
- แพทย์สูตินารีเวชกรรม โรงพยาบาลมิชชั่น
- แพทย์สูตินารีเวชกรรม โรงพยาบาลมเหสักข์
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลเพชรเกษม2
ตรวจช่วง
อาทิตย์ (8.00 – 12.00 น.)