นพ.วศิน สุเมษพิมลชัย - จักษุ
การศึกษา
- แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- วุฒิบัตรเวชปฏิบัติทั่วไป ศิริราชพยาบาล
- วุฒิบัตรเฉพาะทาง ประสาทตาและน้ำวุ้นตา โรงพยาบาลราชวิถี
การศึกษาต่างประเทศ
.
ประวัติการทำงาน
- แพทย์จักษุ โรงพยาบาลกลาง
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลเพชรเกษม2
ตรวจช่วง
จันทร์ พฤหัสบดี (13.00 – 16.00 น.)