ทพญ.เสาวนีย ไม้พานิช - ทันตแพทย์
การศึกษา
- สาขาทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาต่างประเทศ
.
ประวัติการทำงาน
.
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลเพชรเกษม2
ตรวจช่วง
อาทิตย์ (8.00 – 17.00 น.)