นพ.ญัฐเมศร์ วีระนพรุจน์ - ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
การศึกษา
- แพทย์ศาสตร์บัญฑิต มหาลัยรังสิต
- สาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
- อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลเพชรเกษม2
ตรวจช่วง
จันทร์ - ศุกร์ (08.00 – 17.00 น.)