หน้าหลัก | สิทธิการรักษา

สิทธิการรักษา

บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)กรณีปกติ

ในการเข้ารับบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการประจำที่ระบุในบัตร ผู้ประสงค์ใช้สิทธิควรแสดงบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนก่อนทุกครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งหากความเจ็บป่วยนั้นเกินความสามารถ ทางหน่วยบริการประจำนั้นๆ จะทำหนังสือส่งตัวผู้ป่วยให้ไปรับการรักษาในหน่วยบริการในระบบส่งต่อการรักษาพยาบาลตามการวินิจฉัยทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


กรณีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน

เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุและอยู่ห่างไกลจากหน่วยบริการที่ระบุในบัตร โดยเป็นการเจ็บป่วยที่หากไม่ได้รับการรักษาให้ทันท่วงทีแล้วอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต หรือทำให้ระบบการทำงานของร่างกายผิดปกติ รวมทั้งการเจ็บป่วยที่มีลักษณะรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้ เช่น โรคจิตเฉียบพลัน เป็นต้น สามารถใช้สิทธิบัตรทองเข้ารับการรักษาจากหน่วยบริการของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ ทั้งนี้สามารถใช้บริการกรณีฉุกเฉินและกรณีอุบัติเหตุได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง


สิทธิประโยชน์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
 

- การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร

- การดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการของเด็ก รวมถึงวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานการให้ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ

- บริการวางแผนครอบครัว ได้แก่ การให้คำแนะนำปรึกษาแก่คู่สมรส รวมทั้งการคุมกำเนิด

- การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

- ค่ายาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชีหลักแห่งชาติ

- ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ ระหว่างพักรักษาตัว ณ หน่วยบริการ

- การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเป็นโรค ได้แก่ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด เบาหวาน การตรวจมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

- บริการทันตกรรม ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เป็นต้น

- บริการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ยาสมุนไพรหรือยาแผนไทย การนวดเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

- บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สำหรับคนพิการตาม พ.ร.บ. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 หรือคนพิการที่ได้รับการตรวจประเมินว่ามี

ความพิการอยู่ในเกณฑ์ที่ สปสช.กำหนด และได้รับลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิบัตรทอง (ท.74) สามารถขอรับบริการเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคมโรงพยาบาลเพชรเกษม 2
สิทธิบริการที่ 1.....ราคาเหมาคลอดปกติ 14,000 บาท และราคาเหมาผ่าตัดคลอด 27,000 บาท รักษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกลับบ้าน          อัลตร้าซาวน์ 1 ครั้ง (นอนห้องปรับอากาศ 4 เตียง)
สิทธิบริการที่ 2.....ทันตกรรม ขูดหินปูน 300 บาท/ครั้ง , อุดฟันด้านละ 300 บาท , ถอนฟันซี่ละ 300 บาท
สิทธิบริการที่ 3.....ใช้บัตรประกันสังคมเป็นส่วนลด 15% จากราคาโปรโมชั่น สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพทั้งผู้ถือบัตร , บิดา , มารดา , คู่สมรส และบุตร
สิทธิบริการที่ 4.....สิทธิการนอนห้องพิเศษ ปรับอากาศ 4 เตียง โดยไม่ต้องจ่ายเงินส่วนเกินสิทธิ
สิทธิบริการที่ 5.....สำหรับการรักษาอื่น สามารถนำบัตรประกันสังคมมาใช้เป็นส่วนลด 10% (ยกเว้นค่าแพทย์)
 
แผนกทันตกรรม
     เปิดให้บริการ  : วันจันทร์ - วันศุกร์       ตั้งแต่เวลา   08.00 น.  -  20.00 น.
                             วันเสาร์  - วันอาทิตย์   ตั้งแต่เวลา   08.00 น.  -  16.00 น.
แผนกหู คอ จมูก 
     เปิดให้บริการ  :  วันจันทร์ - วันศุกร์       ตั้งแต่เวลา   09.00 น.  - 17.00 น.
แผนกกายภาพบำบัด  
     เปิดให้บริการ  :  วันจันทร์ - วันศุกร์       ตั้งแต่เวลา   08.00 น.  -  20.00 น.
                              วันเสาร์  - วันอาทิตย์   ตั้งแต่เวลา   09.00 น.  -  20.00 น.
แผนกศัลยกรรมกระดูก
     เปิดให้บริการ  :  วันจันทร์ - วันศุกร์       ตั้งแต่เวลา   08.00 น.  - 18.00 น.
แผนกสูตินรีเวชกรรม
     เปิดให้บริการ  :  วันจันทร์ - วันศุกร์       ตั้งแต่เวลา   08.00 น.  - 16.00 น.
                              วันเสาร์  - วันอาทิตย์   ตั้งแต่เวลา   09.00 น.  - 12.00 น.
ห้องไตเทียม
     เปิดให้บริการ  :  วันจันทร์ - วันเสาร์      ตั้งแต่เวลา   06.00 น. -  19.00 น.
แผนกรังสี(X-Ray)
     เปิดให้บริการ  :  ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคหัวใจ
     เปิดให้บริการ  :  วันอาทิตย์     ตั้งแต่เวลา   13.00 น. - 17.00 น.
                              วันพฤหัสบดี  ตั้งแต่เวลา   17.00 น. - 20.00 น.
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทและสมอง  
     เปิดให้บริการ  :   วันจันทร์ - วันศุกร์       ตั้งแต่เวลา  08.00 น. - 18.00 น.
                               ** ในกรณีนอกเวลา  มีทีมแพทย์รองรับให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุแพทย์
     เปิดให้บริการ  :   วันจันทร์       ตั้งแต่เวลา   13.00 น. - 16.00 น.
                               วันพฤหัสบดี  ตั้งแต่เวลา   13.00 น. - 16.00 น.
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา
     เปิดให้บริการ  :   วันจันทร์        ตั้งแต่เวลา   18.00 น. - 20.00 น.
              
โปรโมชั่น