หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา


บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2520 เพื่อประกอบกิจการโรงพยาบาลเพชรเกษมบางแค ขนาด 30 เตียงโดยตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม 39/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยทั่วไป

ในปีพ.ศ.2544 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและทีมผู้บริหารชุดใหม่ มีการก่อสร้างปรับปรุงสถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค เพื่อเปิดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2544

ในปี 2553 มีการก่อสร้างโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ขนาด 120 เตียงขึ้น เพื่อขยายการให้บริการและรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก โดยตั้งอยู่ที่ 675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ห่างจากโรงพยาบาลเพชรเกษมบางแคเดิมเพียง 1.3 กิโลเมตร และได้รับใบอนุญาตดำเนินการในเดือนกันยายน 2554 ปัจจุบันมีเตียงรวม 149 เตียง ให้บริการผูป่วยทุกสิทธิการรักษาได้แก่ สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) ,ประกันสังคม ,พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ ,ประกันชีวิติ ,ประกันสุขภาพ ,ผู้ป่วยทั่วไป ,ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (UCEP) ปัจุบันโรงพยาบาลมีผูป่วยนอกประมาณ 800-1,100 คนต่อวัน และผู้ป่วยใน 120-140 คนวัน

 

 

ผู้บริหารสูงสุด

 

 

 

 

ดร.นพ.จอมศักดิ์ สุรกิจบวร พญ.ขณิดา บัวขาว
  ( กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเพชรเกษม2 ) ( ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรเกษม2 )
   

วิสัยทัศน์

บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน บริการสู่ความเป็นเลิศ และรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

ให้บริการรักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ค่านิยม

รักษาด้วยมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจ


โรงพยาบาล

โปรโมชั่น