หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา


บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2520 เพื่อประกอบกิจการโรงพยาบาลเพชรเกษมบางแค ขนาด 30 เตียงโดยตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม 39/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยทั่วไป

 

ในปีพ.ศ.2544 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและทีมผู้บริหารชุดใหม่ มีการก่อสร้างปรับปรุงสถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค เพื่อเปิดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2544

ในปี 2553 มีการก่อสร้างโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ขนาด 120 เตียงขึ้น เพื่อขยายการให้บริการและรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก โดยตั้งอยู่ที่ 675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ห่างจากโรงพยาบาลเพชรเกษมบางแคเดิมเพียง 1.3 กิโลเมตร และได้รับใบอนุญาตดำเนินการ

ในเดือนกันยายน 2554 ปัจจุบันมีเตียงรวม 149 เตียง ให้บริการผูป่วยทุกสิทธิการรักษาได้แก่ สิทธิประกันสังคม ,พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ ,ประกันชีวิติ ,ประกันสุขภาพ ,ผู้ป่วยทั่วไป ,ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (UCEP) ปัจุบันโรงพยาบาลมีผูป่วยนอกประมาณ 800-1,100 คนต่อวัน และผู้ป่วยใน 120-140 คนวัน

ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น โรงพยาบาลมิตรประชา

 

ผู้บริหารสูงสุด
 
   นพ.ธราธิป วนาวณิชย์กุล นพ.พรชัย อัศววินิจกุลชัย
  ( กรรมการผู้จัดการ ) ( ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิตรประชา )

 

บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน บริการสู่ความเป็นเลิศ และรับผิดชอบต่อสังคมวิสัยทัศน์

พันธกิจ

ให้บริการรักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ค่านิยม

มิตรภาพสู่ประชา

โปรโมชั่น