แผนก
แพทย์
วัน
เวลา
อายุรกรรมทั่วไป
นพ.สมบูรณ์ แช่มปรีดา
จันทร์ - ศุกร์
07.00 - 16.00 น.
นพ.ชิณโชติ พานิชสุข
จันทร์ - ศุกร์
08.00 - 18.00 น.
นพ.สมพร ละออพัฒนาสกุล
อาทิตย์ - พฤหัสบดี
09.00 - 18.00 น.
เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ.สุเทพ แสงดารา
จันทร์ - ศุกร์
08.00 - 17.00 น.
นพ.ณรงค์ จอมศิริวัฒนา
จันทร์
07.00 - 17.00 น.
พุธ - ศุกร์
07.00 - 17.00 น.
นพ.กีรติ ตรีเทพวิไล
จันทร์ - ศุกร์
08.00 - 18.00 น.
นพ.บดินทร์ เนตรจรัสแสง
จันทร์ - ศุกร์
08.00 - 17.00 น.
นพ.ญาณวุฒิ ณัฐิกานต์
จันทร์ - ศุกร์
08.00 - 17.00 น.
อายุรกรรมหัวใจ
นพ.พิชิต ดวงเฉลิมวงศ์
อังคารสัปดาห์ที่ 1, 3, 5
13.00 เป็นต้นไป
นพ.วุฒิพงศ์ วุฒิพฤกษ์
พฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1,3,5
13.00 เป็นต้นไป
พญ.ธีรานันท์ อังคณานาฎ
จันทร์สัปดาห์ที่ 2,4
13.00 เป็นต้นไป
พญ.ศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล
อังคารสัปดาห์ที่ 2, 4
13.00 เป็นต้นไป
นพ.วัฒนา บุญสม
พุธสัปดาห์ที่ 1,3
15.00 เป็นต้นไป
กุมารเวชกรรม
พญ.จินตนา ศิริกุล
อังคาร - พฤหัสบดี
09.00 - 18.00 น.
เสาร์
09.00 - 18.00 น.
นพ.พรชัย อัศววินิจกุลชัย
จันทร์ - ศุกร์
08.00 - 17.00 น.
อาทิตย์
08.00 - 17.00 น.
สูติ-นรีเวชกรรม
นพ.สราวุธ ตระการกูล
อังคาร, พฤหัสบดี
08.00 - 13.00 น.
นพ.บุญศักดิ์ พงษ์พานิช
จันทร์ - ศุกร์
08.00 - 17.00 น.
พญ.ขณิดา บัวขาว
จันทร์
08.00 - 11.00 น.
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.ณัฐเมศร์ วีระนพรุจน์
จันทร์ - ศุกร์
08.00 - 17.00 น.
นพ.ปรเมษฐ์ ชัยวิรัตนะ
เสาร์
13.00 - 17.00 น.
นพ.ดนัย ปานแดง
จันทร์
17.00 เป็นต้นไป
ศัลยกรรมทั่วไป
นพ.วิรัตน์ พลลาภานันท์
จันทร์ - ศุกร์
08.00 - 17.00 น.
นพ.ณภคดล นพคุณสมบูรณ์
อังคาร, พฤหัสบดี
18.00 - 20.00 น.
นพ.ทรงศักดิ์ กรสุทธิโสภณ
เสาร์
16.00 - 18.00 น..
ศัลยกรรมสมอง
นพ.เอกชัย กาญจนาคาร
พุธ
10.00 - 12.00 น.
พญ.ธนัญญา สนธิวนิช
เสาร์
09.00 เป็นต้นไป
หู คอ จมูก
พญ.พัชรินทร์ บุนนาค
ศุกร์
13.00 เป็นต้นไป
อายุรกรรมประสาท
พญ.รัตมณี แสนสุข
อังคาร - เสาร์
07.30 - 16.30 น.
จักษุกรรม
นพ.วศิน สุเมธพิมลชัย
จันทร์, พฤหัสบดี, เสาร์
18.00 เป็นต้นไป
ผิวหนัง
นพ.เชาว์เลิศ เจริญจิตต์
จันทร์
18.00 เป็นต้นไป
พญ.ขวัญกมล วุฒิเศรษฐไพบูลย์
พฤหัสบดี
17.00 - 21.00 น.
โปรโมชั่น