นพ.เชาว์เลิศ เจริญจิตต์ - แพทย์ผิวหนัง
การศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) Perpetual Heup Colleee of Medicine, Laeuna, Phiuppines.
- วุฒิบัตรโรคผิวหนัง University of London. London, United Kingdom.
- ประกาศนียบัตรเลเซอร์ผิวหนัง Kyorin University, Tokyo, Japan.
การศึกษาต่างประเทศ
.
ประวัติการทำงาน
.
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลเพชรเกษม2
ตรวจช่วง
จันทร์ (17.00 – 20.00 น.)