หน้าหลัก | วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม


- วิสัยทัศน์


บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

บริการสู่ความเป็นเลิศและรับผิดชอบต่อสังคม- พันธกิจ


ให้บริการรักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้ยฟูสมรรถภาพ

โดยการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ- ค่านิยม


รักษาด้วยมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจ

โปรโมชั่น