หน้าหลัก | วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม


- วิสัยทัศน์


 

บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

 

บริการสู่ความเป็นเลิศและรับผิดชอบต่อสังคม

 - พันธกิจ


 

ให้บริการรักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้ยฟูสมรรถภาพ

 

 

โดยการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

 - ค่านิยม


 

มิตรภาพสู่ประชา

 

โปรโมชั่น