กรอกใบสมัคร

กรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย " - "


แบบฟอร์มสมัครงาน
(Application for Employment form)

รูปถ่าย (Photo) : *
ชื่อและนามสกุล (นาย/ นาง/ นางสาว) (Name) : *
ชื่อเล่น (Nickname) : *

1. ตำแหน่งที่ต้องการ (Position Applied for)

ตำแหน่งที่ต้องการ (Position Applied for) : *   
ค่าตอบแทน/ เดือน (Salary/ month) : บาท/เดือน Baht/month* (ไม่มีเครื่องหมายจุลภาค/ No Comma)

2. ประวัติส่วนตัว/ ที่อยู่ (Personal information/ Address)

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวกเลขที่ (Presentaddress) : *  หมู่ที่ (Moo) : *  ถนน (Road) : *
ตำบล/แขวง (District) : *         อำเภอ/ เขต (Amphur) : *
จังหวัด (Province) : *  รหัสไปรษณีย์ (Postcode) : *
โทรศัพท์ (Tel.) : *  มือถือ (Mobile) : *
อีเมล์ (E-mail) : *
วันเดือนปีเกิด (Date of birth)
: อายุ : ปี *
ส่วนสูง (Height) : ซม. (cm.) *  น้ำหนัก (Weight) : กก. (kgs.) *
สัญชาติ (Nationality) : *  เชื้อชาติ (Race) : *  ศาสนา (Religion) : *
บัตรประชาชนเลขที่ (Identity card no.) : *  วันหมดอายุ (Expiration date) : *
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (Professional license) : *  วันหมดอายุ (Expiration date) : *
สถานภาพทางทหาร (Military status)
จะเกณฑ์ในปี
โรคประจำตัวรุนแรง/ เรื้อรัง/ ติดเชื้อ (Severe/ Contagious Disease) *

3. ข้อมูลของครอบครัว (Family Information)

ชื่อบิดา (Father’s name-surname) : *  อายุ (Age) : ปี/Yrs. *  อาชีพ (Occupation) : *
ที่อยู่/ สถานที่ทำงาน (Working place) : *  โทรศัพท์ (Tel.) : *
ชื่อมารดา (Mother’s name-surname) : *  อายุ (Age) : ปี/Yrs. *  อาชีพ (Occupation) : *
ที่อยู่/ สถานที่ทำงาน (Working place) : *  โทรศัพท์ (Tel.) : *
ภริยา/สามี (Wife/Husband) : *  อายุ (Age) : ปี/Yrs. *  อาชีพ (Occupation) : *
ที่อยู่/ สถานที่ทำงาน (Working place) : *  โทรศัพท์ (Tel.) : *
พี่น้อง (Number of members) คน 1. : *  อายุ (Age) : ปี/Yrs. *  อาชีพ (Occupation) : *
ที่อยู่/ สถานที่ทำงาน (Working place) : *  โทรศัพท์ (Tel.) : *
2. : *  อายุ (Age) : ปี/Yrs. *  อาชีพ (Occupation) : *
ที่อยู่/ สถานที่ทำงาน (Working place) : *  โทรศัพท์ (Tel.) : *
3. : *  อายุ (Age) : ปี/Yrs. *  อาชีพ (Occupation) : *
ที่อยู่/ สถานที่ทำงาน (Working place) : *  โทรศัพท์ (Tel.) : *
4. : *  อายุ (Age) : ปี/Yrs. *  อาชีพ (Occupation) : *
ที่อยู่/ สถานที่ทำงาน (Working place) : *  โทรศัพท์ (Tel.) : *
จำนวนบุตร/ ธิดา (Number of children) คน 1. : *  อายุ (Age) : ปี/Yrs. *  อาชีพ (Occupation) : *
ที่อยู่/ สถานที่ทำงาน (Working place) : *  โทรศัพท์ (Tel.) : *
2. : *  อายุ (Age) : ปี/Yrs. *  อาชีพ (Occupation) : *
ที่อยู่/ สถานที่ทำงาน (Working place) : *  โทรศัพท์ (Tel.) : *

4. ประวัติการศึกษา/ อบรม (Education/ Training)

ระดับการศึกษา (Educational) ชื่อสถาบันการศึกษา
(Institution)
วุฒิที่ได้รับ
(Degree obtained)
สาขา
(Major)
ตั้งแต่ พ.ศ.
(From) -
ถึง พ.ศ.
(To)
เกรดเฉลี่ย
(GPA)
ต่ำกว่าปริญญาตรี (Under - Graduate) *
ปริญญาตรี (Bachelor - degree) *
สูงกว่าปริญญาตรี (Post - Graduate) *
อบรม (Training) *
อื่นๆ (Others) *

5. ประสบการณ์ทำงาน ตามลำดับอดีต - ปัจจุบัน (Working Experience In Chronological)

สถานที่ทำงาน (Company) ระยะเวลา (Time) ตำแหน่งงาน
(Position)
ลักษณะงาน
(Job description)
ค่าตอบแทน
(Salary)
เหตุที่ออก
(Reasons of resignation)
เริ่ม (From) ถึง (To)
*
*
*

6. ภาษาและความสามารถพิเศษ (Language and Specialty)

ภาษา (Language) ไทย (Thai) *
อังกฤษ (English) *
อื่นๆ (Others) *
ความสามารถพิเศษ (Specialty) :

7. บุคคลที่แนะนำ/ รับรอง (Recommended Person)

บุคคลที่แนะนำ/ รับรอง (Recommended Person) : *

8. กรณีฉุกเฉินติดต่อ (Emergency Contact Person)

กรณีฉุกเฉินติดต่อ (Emergency Contact Person) : *

9. หลักฐานการสมัคร (Application Documents)

หมายเหตุ * ต้องมี (Obligate)

10. ข้อมูลแนะนำตัวเอง และอื่นๆ (Self information/ others)

*


10 พฤษภาคม 2564
กรอกรหัสที่แสดงด้านล่าง ลงในช่องนี้ คลิ๊ก ขอรหัสใหม่
GWNXjL[ ปิด ]