นพ.สุเทพ แสงดารา
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ.กีรติ ตรีเทพวิไล
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป