โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ให้บริการ

ตรวจรักษาโรคทั่วไปและศัลยกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ

ผู้ป่วยทั่วไป

ผู้ป่วยประกันสังคม

ผู้ป่วยกองทุนทดแทน

ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ

ผู้ป่วยที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

ผู้ป่วยกลุ่มโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(โครงการบัตรประกันสุขภาพ)

ผู้ป่วยคู่สัญญาจากโรงเรียน,โรงงานและสถานประกอบการต่างๆ

ราคาหัองพัก

ชนิดของห้อง
ห้องแยกพิเศษ 4 เตียง W6 เข้าชม (ชมแล้ว 5641)
ห้อง NSY เข้าชม (ชมแล้ว 2933)
OBSERVE เข้าชม (ชมแล้ว 1328)
ห้อง ICU (แยก) เข้าชม (ชมแล้ว 1003)
ห้อง ICU (รวม) เข้าชม (ชมแล้ว 967)
ห้องพิเศษเดี่ยว VIP เข้าชม (ชมแล้ว 5851)
ห้องพิเศษเดี่ยว เข้าชม (ชมแล้ว 8914)
ห้องพิเศษคู่ เข้าชม (ชมแล้ว 7613)
ห้องรวม7เตียง เข้าชม (ชมแล้ว 3604)
ห้องกระจก เข้าชม (ชมแล้ว 4900)


หมายเหตุ ค่าห้องคิด 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน เกิน 6 ชั่วโมง คิดเพิ่ม 1 วัน
สอบถามรายละเอียดโทร 02-455-5599 ต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ กด 1031

ต่อ ADMISSION CENTER กด 1241